اقتصادیایران از نگاه جهان

کرە جنوبی نفت آمریکا را جایگزین نفت ایران می کند

کرە جنوبی نفت آمریکا را جایگزین نفت ایران می کند

🔷با نزدیک شدن بە پایان دورە معافیتهای نفتی آمریکا، کرە جنوبی در حال آزمایش نفت فوق سبک آمریکا برای جایگزین کردن نفت ایران است.

🔷وبسایت Todayonline بە نقل از منابع موثق گزارش دادە کە سئول در حال آزمایش نفت فوق سبک شرکت Andraco Petrolum Corps برای جایگزینی نفت ایران است.

🔷بە گفتە منابع کرە جنوبی” درجە سبکی (API) این نفت توسط موسسە نفت آمریکا ٤٨ است کە میتواند جایگزین نفت ایران شود، اما برای اطمینان نیاز بە آزمایشهای بیشتر دارد.”

🔷کرە جنوبی یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران در آسیا بود. پس از وضع تحریمهای نفتی آمریکا علیە جمهوری اسلامی در آبان ماە گذشتە، ٨ کشور از جملە کرە جنوبی از این تحریمها معاف شدند و اجازە یافتند برای ٦ ماە بە مقدار محدود از جمهوری اسلامی نفت خریداری کنند.

🔷کرە جنوبی در ماههای ژانویە و فوریە روزانە ١٧٦،٢٣٧ هزار بشکە نفت از جمهوری اسلامی خریدە است در مقایسە با زمان مشابە سال گذشتە ٣٨.٥ درصد کاهش داشتە است.

🔷برایان هوک، رئیس گروە ایران در وزارت خارجە آمریکا دوشنبە ١٢ فروردین اعلام کرد ” ٣ کشور از ٨ کشوری کە معافیت نفتی دریافت کردە اند از هم اکنون واردات نفت خود از ایران را بە صفر رساندەاند.”

🔷مقامات آمریکا اعلام کردە اند کە اردیبهشت و در اولین سالروز خروج واشنگتن از برجام نە تنها معافیتهای نفتی تحریم نمیشود بلکە تحریمهای شدیدتری نیز علیە جمهوری اسلامی وضع میشود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا