اخبار ایراناعتراضات اجتماعی

قدرت ھمبستگی و اتحاد غیرقابل تصور است

نخستین قدم پیروزمندانە اعتصاب رانندەھا تحقق یافت!

نخستین قدم پیروزمندانە اعتصاب رانندەھا تحقق یافت!

Etesab

🔹 در حالیکە مقامات نظام مدعی شدە بودند ھیچ تغییری در وضعیت رانندەھا ایجاد نمیشود، اکنون با عقب نشینی پیشنھاد بیست و پنج درصد افزایش کرایەھا را دادەاند. ولی رانندەھا رد کردند و خواھان افزایش یکصد تا یکصدوپنجاە درصدی شدند. پیروزی با ادامە اعتصاب حتمی است. مردم ایران ھمە از اعتصاب بعنوان راھی مدنی و موثر برای دستیابی بە خواستھای برحق کە نظام پایمال کردە، حمایت میکنند.

تحمل شکمھای گرسنە نظارەگر آقازادەھای میلیاردر و اختلاسگران نظام، مردم درماندە و دور از نان و آزادی رو بە پایان است و بزودی اقتدار واقعی خود را نمایان میسازد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا