اخبار ایران

BCC شناخته شده ترین دشمن ایران و ایرانی

رسانە بریتانیا عمدەترین حامی بقای جمھوری اسلامی

رسانەھای بریتانیا دولتی کە پشت پردە عمدەترین حامی غربی جمھوری اسلامی محسوب میشود، مسالە استیضاح جواد ظریف را بشدت بزرگنمایی میکنند تا او را برای سناریوی بعدی محبوب کنند.

در حالیکە سیاست خارجی جمھوری اسلامی از بیت رھبری تعیین میشود و وزیر خارجە مجری بی اختیار دستورات رھبری است، رسانەھای انگلیس میکوشند استیضاح ظریف را ھمانند استیضاح یک وزیر در کشورھای دمکراتیک مطرح کنند و با کمک کارشناسان عمدتا اصلاح طلب جواد ظریف را چھرەای مقبول در میان ایرانیان نشان دھند.

در حالیکە مردم ایران برای سقوط جمھوری اسلامی تلاش میکنند، رسانەھایی کە آیت اللە ھا را بر سر کار آوردەاند تلاش میکنند بطور حرفەای بە بقای حکومت کنونی کمک کنند. مردم باید این رسانەھا را بایکوت و تحریم کنند. این یک وظیفە میھنی و مبارزاتی برای رھایی است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا